Barcelona i Àrea Metropolitana 1990-1992

Especificacions tècniques

La darrera etapa de la Guia del Transport públic de Barcelona i àrea Metropolitana dissenyada per Jordi Matas se situa entre juny de 1990 i juliol de 1992. Canvis de recorregut a part, es va modificar la portada: ara el logo de TMB guanya més importància que el de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Durant aquesta etapa algunes edicions van ser patrocinades per Banco Central (agost 1990) i Banca Jover (juliol 1991, gener 1992 i juliol 1992).

L'edició de gener de 1991 va incloure les línies de RENFE en el petit plànol del Metro al revers.

L'edició de juliol de 1991 va incorporar canvis importants de la xarxa nocturna: va néixer el NitBus. A part, al revers es van incloure les línies nocturnes metropolitanes: EN, N3, NS, B25N i LN1-LN2-LN3. Curiosament hi ha un error, a la relació de línies, la L10 es menciona com L1O, i apareix la línia L11 (també coneguda com 14) de Barcelona Transport, línia que seguia en servei encara que l'empresa va perdre la concessió del servei a l'Hospitalet.

El telèfon d'informació que fins l'any 1990 fou el 336 00 00 va passar a ser el 412 00 00.

Cal destacar que la guia de gener de 1992 va ser datada erròniament com juliol de 1991. Només es diferencien en dues coses: la prolongació de la línia 1 a Fondo i la incorporació de les àrees olímpiques (els polígons amb traçat discontinu).

El suport utilitzat entre 1990 i 1991 és l'estucat mat, i en 1992 es van abaratir costos optant pel paper offset.

Així, es posa punt i final a l'etapa Jordi Matas, iniciada l'any 1980 i conclosa a l'any olímpic.

Agraïments a David Llorca per la seva magnífica coŀlaboració.

La última etapa de la Guía del Transporte público de Barcelona y su área Metropolitana diseñada por Jordi Matas estuvo comprendida entre junio de 1990 y julio de 1992. Cambios de recorridos a parte, se modificó la portada: ahora el logo de TMB cobra más importancia que el de Àrea Metropolitana de Barcelona. Durante esta etapa algunas ediciones fueron patrocinadas por Banco Central (agosto 1990) y Banca Jover (julio 1991, enero 1992 y julio 1992).

La edición de enero de 1991 incluyó las líneas de RENFE en el pequeño plano del metro al reverso.

La publicación de julio de 1991 incorporó cambios importantes en la red nocturna: nació el NitBus. A parte, en el reverso se incluyeron las líneas nocturnas metropolitanas: EN, N3, NS, B25N y LN1-LN2-LN3. Curiosamente hay un error, en la relación de líneas, la L10 se menciona como L1O, y aparece la línea L11 (también conocida como 14) de Barcelona Transport, línea que seguía en servicio aunque la empresa perdió la concesión del servicio de l'Hospitalet.

El teléfono de información que hasta 1990 fue el 336 00 00 pasó a ser el 412 00 00.

Cabe destacar que la guía de enero de 1992 fue datada erróneamente como julio de 1991. Sólo difieren en dos cosas: la prolongación de la línea 1 a Fondo y la incorporación de las áreas olímpicas (los polígonos con trazado discontinuo).

El soporte utilizado entre 1990 y 1991 es el estucado mate, y en 1992 se abarataron costes optando por el papel offset.

Así, se pone punto y final a la etapa Jordi Matas, iniciada en 1980 y terminada en el año olímpico.

Agradecimientos a David Llorca por su magnífica colaboración.

The last stage of this guide designed by Jordi Matas was produced between June 1990 and July 1992. Route changes apart, the cover was modified: the TMB logo gained importance on the Àrea Metropolitana de Barcelona logo. During this stage some editions were sponsored by Banco Central (August 1990) and Banca Jover (July 1991, January 1992 and July 1992).

The edition from January 1991 included RENFE (commuter rail) lines on the small subway map at the reverse.

The July 1991 edition added new important changes on night services - the NitBus network was born. At the reverse, metropolitan night lines were added, too: EN, N3, NS, B25N and LN1-LN2-LN3. Oddly enough, there's an error at the lines list - line L10 was named as L1O, and line L11 (also known as 14) run by Barcelona Transport was still on the list, although the operator lost the right to run bus services in L'Hospitalet de Llobregat.

Until 1990 the information phone number was the 336 00 00 but since 1991 it was changed to the 412 00 00.

It's noteworthy to say the January 1992 guide was dated wrong, the cover says July 1991 instead. Those editions have a couple of differences: the line 1 extension to Fondo station and the addition of Olympic areas (polygons with pecked paths).

Between 1990 and 1991 coated matte paper was used for printing, but in 1992 to reduce costs, offset paper was used instead.

Therefore, Jordi Matas's design era had come to an end, a period started in 1980 and ended at the Olympic year.

Acknowledgments to David Llorca for his excellent collaboration.

Edicions