metrovalencia 2019

L'any 2014 metrovalencia va modernitzar la seva identitat i per tant, es va redissenyar el plànol esquemàtic de la xarxa. Aquest canvi va ser polèmic ja que molts consideraven que es maquillava una llargament esperada promesa electoral de crear més línies, però el que es va fer realment va ser reorganitzar els serveis existents, on alguns d'aquests que tenien diferents ramals es convertien en línies separades. L'únic canvi a nivell infraestructural va ser la nova línia a Riba-roja de Túria que tornava a obrir l'abandonat traçat de RENFE.

Aquesta proposta està inspirada en la senyalització del Stadtbahn de Hannover, que consisteix en separar per colors les línies físiques i cada servei és traçat independentment, és a dir, una línia pot tenir múltiples serveis.

El disseny pretén ser el més minimalista possible amb la informació justa. Per exemple, les zones s'indiquen a sobre de les estacions en lloc d'utilitzar els típics polígons grisos posats a sota del disseny, o també els baixadors on s'ha de sol·licitar parada s'indiquen de color vermell, en lloc d'utilitzar un pictograma.

En el año 2014 metrovalencia modernizó su identidad y por ende, se rediseñó el plano esquemático de la red. Este cambio fue polémico ya que muchos consideraban que se maquillaba una largamente esperada promesa electoral de crear más líneas, pero lo que se hizo realmente fue reorganizar los servicios existentes, donde algunos de estos que tenían varios ramales se convertían en líneas separadas. El único cambio a nivel infraestructural fue la nueva línea a Riba-roja de Túria, que volvía a abrir el abandonado trazado de RENFE.

Esta propuesta está inspirada en la señalización del Stadtbahn de Hannover, la cual consiste en separar por colores las líneas físicas y cada servicio es trazado de manera independiente, es decir, una línea puede tener múltiples servicios.

El diseño pretende ser lo más minimalista posible con la información justa. Por ejemplo, las zonas se indican encima de las estaciones en lugar de utilizar los típicos polígonos grises puestos debajo del diseño, o también los apeaderos en los que hay que solicitar parada se indican en color rojo, en lugar de usar un pictograma.

In 2014, metrovalencia refurbished its identity and therefore the diagram of lines was redesigned. That change was controversial because many people considered a long awaited electoral promise about opening further new lines was made-up. Instead, existing metro services were reorganized - some lines that had multiple branches were separated as independent lines. The only infrastructural change was the opening of the new line to Riba-roja de Túria, former RENFE route.

This design proposal is inspired by the Stadtbahn Hannover signage, consisted in color-coding the physical lines and every service is an independent line, so, a physical line can have multiple services.

The design wants to be as minimalistic as possible with the sufficient information. For example, the zones are indicated on the stations themselves instead of using the typical grey polygons under the design, or also the request stop stations are indicated in red, instead of using a pictogram.

Map